Рубрика: Անգլերեն լեզու

Two sisiters and the cat

Mrs. Wilson and Mrs. Smith are sisters. Mrs. Wilson lives in a house in Duncan and Mrs. Smith lives in a condominium in Victoria. One day Mrs. Wilson visited her sister. When her sister answered the door, Mrs. Wilson saw tears in her eyes. “What’s the matter?” she asked. Mrs. Smith said “My cat Sammy died last night and I have no place to bury him”.

a woman cryingShe began to cry again. Mrs. Wilson was very sad because she knew her sister loved the cat very much. Suddenly Mrs. Wilson said “I can bury your cat in my garden in Duncan and you can come and visit him sometimes.” Mrs. Smith stopped crying and the two sisters had tea together and a nice visit.
a busIt was now five o’clock and Mrs. Wilson said it was time for her to go home. She put on her hat, coat and gloves and Mrs. Smith put the dead Sammy into a shopping bag. Mrs. Wilson took the shopping bag and walked to the bus stop. She waited a long time for the bus so she bought a newspaper. When the bus arrived, she got on the bus, sat down and put the shopping bag on the floor beside her feet. She then began to read the newspaper. When the bus arrived at her bus stop, she got off the bus and walked for about two minutes. Suddenly she remembered she had left the shopping bag on the bus.

Читать далее «Two sisiters and the cat»

Реклама
Рубрика: Անգլերեն լեզու

Classroom activities. A project: Travelling

Almost all people are fond of travelling. It is very interesting to see new places, another towns and countries. People may travel either for pleasure or on business. There are various means of travelling. For me there is nothing like travel by air; it is more comfortable, more convenient and, of course, far quicker than any other means. There is none of the dust and dirt of a railway or car journey, none of the trouble of changing from train to steamer and then to another train.

With a train you have speed, comfort and pleasure combined. From the comfortable seat of a railway carriage you have a splendid view of the whole countryside. If you are hungry, you can have a meal in the dining-car; and if a journey is a long one you can have a wonderful bed in a sleeper.

Travelling by ship is also very popular now. It is very pleasant to feel the deck of the ship under the feet, to see the rise and fall of the waves, to feel the fresh sea wind blowing in the face and hear the cry of the seagulls.

Many people like to travel by car. It is interesting too, because you can see many sights in a short time, you can stop when and where you like, you do not have to buy tickets or carry your suitcases.

A very popular means of travelling is hiking. It is travelling on foot. Walking tours are very interesting. Hitch-hiking is a very popular method of travelling among young people. But it is not as popular in our country as abroad. Читать далее «Classroom activities. A project: Travelling»

Рубрика: Անգլերեն լեզու

Round The World- Alone

travel-aloneJohn White is a bus driver. He likes his job, but he loves his boat. Once a year, John goes on a short journey in the boat. His wife Pauline and son Andy often go with him.

This year is different. John is taking a year off from his job and is sailing around the world. And he’s doing it alone. An exciting journey? Yes and no. ‘Sometimes, dolphins and whales swim along with the boat, and sometimes i sail paat beautiful tropical island,’ says John. ‘But sometimes the eeather gets bad and then i have problems.’ John wants to John wants to be safe, because that road is quite safe for his wife and son to be with him on another trip. He hopes the weather will not hurt him much. He understands that it is a dangerous path, but he is ready for it.

Рубрика: Անգլերեն լեզու

My Favourite Sport

young-woman-runner-running-on-260nw-359568020My favorite sport is running. It is very useful for your health. It develops the will power and regulates heart work. I try to run as much as I can, both in the afternoon and during the day.  At one time, I participated in a lot of races, but for some reason I had to leave the race. I love to run because at that time I feel more free and it seems to me that I can run wherever I want and nobody can reach or stop me. But of course, now I’m not so fast and resistant in the past, but I feel like I can still be free and happy.

Իմ սիրելի սպորտաձևը վազքն է։ Այն շատ օգտակար է առողջության համար։ Այն զարգացնում է կամքի ուժը և կարգավորում սրտի աշխատանքը։ Ինքս աշխատում եմ հնարավորինիս չափով վազել, թե առացոտյան և թե օրվա ընթացքում։ Ժամանակին ես շատ եմ մասնակցել մրցավազքներին, բայց ինչ֊ինչ պատճառներով ստիպված եմ եղել թողել վազքը։ Ես սիրում վազել, քանի որ այդ ժամանակ ես ինձ ավելի ազատ եմ զգում և ինձ թվում է թե ես կարող եմ վազել այնտեղ, որտեղ կկամենամ և ինձ ոչ ոք ոչ կարող է հասնել, և ոչ էլ կանգնեցնել։ Բայց իհարկե հիմա ես այդքան արագ և դիմացկուն չեմ ինչ անցյալում, բայց զգում եմ, որ կարող եմ լինել առաջվա պես ազատ և երջանիկ։

Рубрика: Անգլերեն լեզու

We never win, but we always win

Image result for rick hoyt
Rick Hoyt is American. He is in a wheelchair because he’s got cerebral palsy. He can’t talk so he uses a computer to communicate with people. Rick is a happy and successful man, he has a job at the University of Boston, and he works in computer studies. Rick loves sport too, and he takes part in marathons and triathlons.
Triathlons? In the teiathlon, people swim four kilometres, cycle 180 kilometres and then run a maraton, 42 kilometers. Rick can’t run, cycle or  swim because he’s in a weelchair. So how can he take part in a trathlon?
Rick can take part because de does it with his father, Dick Hoyt. In the running, his father pushes him in his weelchair. In the swimming, Rick lies in a small boat and Dick swims and pulls him. And in the cycling, Rick sits in a special seat on the front of Dick’s bike. Togther, they are «Team Hoyt».
Of course, Team Hoyt never wins the race. The winner of a triathlon usually finishes in about nine hours, The Hoyts usually take about 14 or 15 hours. «That’s right,» says Dick. «Rick and i never win. But we think that we always win».

Рубрика: Անգլերեն լեզու

Картинки по запросу boy
Hi.
Hello from San Francisco! I’m in a good class, so I’m really happy. There is a new boy in our class called Brad. He’s very small, he’s got dark hair and green eyes. He’s really funny and his mom is a famous film director. There is also a new English teacher, Mr Allan. No, he hasn’t got dark hair and green eyes. And he isn’t really funny! What about you? I’ve got lots of questions. How are you? How are things at your school? Are your friends fun? Are your teachers interesting? Are you happy there? Mail me soon!
P.S.  Here’s a photo of me whit my friends.
Jessica

Рубрика: Անգլերեն լեզու

ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԲԱՌԵՐԻ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

sometimes— երբեմն
stupid-հիմար
thing-առարկա
scared-վախեցած
angry-բարկացած
still-դեռ
any more-այլևս
leave-թողնել
alone-մենակ
there is— կա
new— նորhe hes got— նա ունի
funny— զվարճալի
famous— հայտնի
also— նաև
what obaut you— ինչ կասես քո մասին

Рубрика: Без рубрики, Անգլերեն լեզու

CLAIRE WOODS

Related imageClaire is 16. She lives in Godalming in the south of England . She doesn’t watch TV every day. She’s selective-she chooses which programmes to watch. This is what she says about TV.
‘No, I don’t watch TV every day. I think it can be a waste of time. My favourite programmes are competitions- like Britain’s Got Talent. I always watch that. The people do great things. And thats why I like it a lot. I also watch documentaries- especially about life in other countries, becouse I really like geography. I sometimes watch cartoons at the weekend. I watch about eight house of TV a week, I guess. I never watch sports programmes- I don’t like them at all. And I hardly ever watch the news’.

Рубрика: Без рубрики, Անգլերեն լեզու

DEAR STEVE

Рубрика: Անգլերեն լեզու

Colors

Black- սև
Deep black- մուգ սև
Blue- կապույտ
Brown- շականակագույն
Gray- մոխրագույն
Green- կանաչ
Orange- նարնջագույն
Pink-վարդագույն
Purple, violet- մանուշակագույն
Red- կարմիր
White- սպիտակ
Yellow – դեղին
Azure –  լազուր
Bronze –  բրոնզագույն
Coral, coral-red –  մարջանի կորալի գույն
Cream, cream-colored –  կրեմագույն
Golden, gold – ոսկեգույն Читать далее «Colors»