Рубрика: Հայոց լեզու, Թարգմանություններ

Թարգմանչաց օրեր. թարգմանում ենք գրաբարից

Եթէ     ոչ հատն ցորենոյ անկեալ յերկիր մեռանիցի, ինքն միայն կայ. ապա եթէ մեռանիցի` բազում արդյունս առնէ։

ԱԴուք էք լոյս աշխարհի։    (Մատթէոս Ե, 14)

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ:
Նախադասաթյունն աշխարհաբար գրիր՝ քանի ձևով կարող ես։

1) Դուք եք աշխարհի լույսը։

2) Դուք աշխարհի լույսն եք։

ԲՈչ  յագեսցի ակն տեսանելովեւ ոչ լցցի ունկն լսելով։  (Ժողովող Ա, 8)

1) Չի հագենա աչքը լսելով, և ոչ էլ կլցվի ականջը լսելով։

ոչ յագեսցի           – չհագենա, չի հագենա, չպիտի հագենա, չի հագենալու
ակն                       – աչք(ը)
ոչ լցցի                   — չլցվի, չի լցվի, չպիտի լցվի, չի լցվելու

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ
Նախադասաթյունն աշխարհաբա՛ր դարձրու։

ԳԳովեսցէ զքեզ ընկերն եւ մի՛ քո բերանօտարնեւ մ՛իքո շրթունք։ (Առակք ԻԷ, 2)

1)Թող գովի քեզ ընկերը և ոչ թե քո բերանը, օտարը, և ոչ թե քո շրթունքը

գովեսցէ       — գովի, թող գովի, կգովի, պիտի գովի, գովելու է
զքեզ                — քեզ
եւ մի՛              — և ոչ, ոչ թե

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ
Նախադասությունն աշխարհաբա՛ր դարձրու։

ԴՈր հատուցանէ չար փոխանակ բարւոյչար ի տանէնորա մի պակասեսցէ։

Ով, որ տալիս է  չար բարու փոխարեն, նրա տնից չարը չի պակասում։

(Աոակք  ԺԷ, 13)
որ                                 — ով, ով որ
հատուցանէ                        — հատուցում է, տալիս է
փոխանակ բարւոյ    — բարու փոխարեն
ի տանէ նորա            — նրա տանից
մի պակասեսցէ         — չպակասի, չի պակասի, չպիտի պակասի. չի պակասելու

ՀԱՐՑ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ
Նախադասությունն աշխարհաբա՛ր դարձրու։
Գրաբա՛ր դարձրու այս նախադասությունը.
Բարու փոխարեն չարով մի՛ հատուցիր (մի՛ հատուցաներ), չարը տանիցդ (ի տանէ քումմէ) չի պակասի։

Բարւո փոխանակ չար մի հատուցանե, չար ի տանէ քումմէ չի պակասեսցէ։

ԵՈր տայ պատասխանի բան մինչչեւ լուեալ իցէ ինչանզգամութիւն է նմա եւ նախատինք։ (Առակք  ԺԸ,   13)

Ով պատասխան է տալիս մինչև, ինչ որ մի բան լսելը, նրան անմտություն և նախատինք։

տայ                          — տալիս է
պատասխանի       — պատասխան
լուեալ                     — լսած
իցէ                           — լինի, կլինի, պիտի լինի
ինչ                           — ինչ-որ բան, մի բան
անզգամութիւն      — անմտություն, անխոհեմություն
նմա                          — նրան

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
Նախադասությունը բառացի աշխարհաբա՛ր դարձրու, հետո խմբագրի՛ր (այնպես արա, որ ճիշտ ու գեղեցիկ լինի)։
Ինչպե՞ս ես հասկանում այս խրատը։

Զ)  Ընկալարուք զխրատեւ մի՛ զարծաթեւ զգիտութիւնքան զոսկի ընտիր։ Լաւ է իմաստութիւնքան զականսպատուականս։               (Առակք  Ը,    10-11)

Վերցրեք խրատը և ոչ  արծաթը, գիտությունը քան ընտիր ոսկին, լավ է իմաստությունը, քան պատվական քարերը։

ընկալարուք                              — ընկալեցեք, վերցրեք
ակն                                     — ակ, թանկարժեք քար
զականս պատուականս  — պատվական քարեր(ը)

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ
Լրացրո՛ւ նախադասաթյունը.
Խրատը, գիտությունը ու  իմաստությունը ավելի լավ են, քան արծաթը, ոսկին ու թանկագին քարերը։

էԼե՛ր իրաւախոհ ընդ ոսոխի քում։ (Մատթէոս  Ե,    25)

Եղիր արդարադատ քո ոսոխի հանդեպ։
լե՛ր                       — եղի՛ր
ընդ ոսոխի քում  — քո ոսոխի հետ, քո ոսոխի հանդեպ

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
Իրավախոհ բառի արմատներով քեզ ծանոթ բառեր գրի՛ր։
Իրավախոհ բառի իմաստը բացատրի՛ր:

Իրավախոհ- արդարամիտ, արդարադատ, ողջախոհ, խելացի։

 Ը)  Ոչ հացիւ միայն կեցցէ մարդայլ ամենայն բանիւորելանէ ի բերանոյ Աստուծոյ։    (Մատթեոս Դ, 4)

Մարդ չպիտի ապրի միայն հացով, այլ ամեն մի խոսքով, որ ելնում է Աստծո բերանից։

ոչ կեցցէ         — չապրի, չի ապրի, չպիտի ապրի, չի ապրելու
ամենայն        — ամեն, ամեն մի
բանիւ                     — խոսքով
ելանէ             — ելնում է
ի բերանոյ      —  բերանից

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
Բան արմատով քեզ ծանոթ բառեր գրիր։ Աշխարհաբար դարձրու՝

Բանաստեղծ, իրավաբան, բանիմաց, բանախոս, սրտաբան
ա) հացիւ բառը հացով
բ) ի բէրանոյ Աստուծոյ բառակապակցությունր։ Նախադասությունն աշխարհաբա՛ր դարձրու։ Աստծո բերանից

ԹՈչ ոք կարէ երկուց տերանց ծառայելկամ զմին ատիցէեւ զմիւսն սիրիցէկամ զմին մեծարիցէ եւ        զմիւսնարհամարհիցէ։                                           (Մատթէոս  Զ,  24)

Ոչ ոք չի կարող երկու տիրոջ ծառայել. կամ մեկին պիտի ատի, մյուսին սիրի, կամ մեկին մեծարի, մյուսին արհամարհի։

ոք                          — մեկը, ինչ-որ մեկը, մի մարդ
ոչ կարէ             — չի կարող
երկուց տերանց  — երկու տիրոջ
զմին                     — մեկին
ատիցէ                — ատի, կատի,պիտի ատի

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
Այս բառերն աշխարհաբա՛ր դարձրու (յուրաքանչյուրի դիմաց միայն մեկ բառ գրիր, որը համապատասխանի տեքստին).

սիրիցէ- կսիրիմեծարիցէ- կմեծարիարհամարհիցէ- կարհամարիզմիւսն- մյուսին։
Նախադասությունն աշխարհաբա՛ր դարձրու։
Երկու տիրոջ ծառա արտահայտությունը բացատրի՛ր։

Ժ)  Խնդրեցէ՛ք՝ եւ տացի ձեզհայցեցէ´ք՝ եւ գտջիքբախեցէ´ք՛ եւ բացցի ձեզ։ Զի ամենայն որ խնդրէ՝ առնուեւ որհայցէգտանէեւ որ բախէբացցի նմա։   

  Խնդրեք և կտրվի ձեզ, որոնեք և կգտնեք, թակեք և կբացվեն ձեր առջև։ Որովհետև ով հայցում է գտնում է, և ով փնտրում է բացվում են նրա առջև։                                                                                                                (Ղուկաս  ԺԱ,  9-10
տացի               — տրվի, կտրվի, պիտի տրվի, տրվելու է
հայցել              — խնդրել, աղաչել, աղերսել, պահանջել, կամենալ, փնտրել, որոնել
զի                     — որովհետև, քանի որ, թե
բացցի              — բացվի, կբացվի, պիտի բացվի, բացվելու է
գտջիք               — գտնեք, կգտնեք, պիտի գտնեք, գտնելու եք
առնու              — առնում է, վերցնում է

ՀԱՐՑ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

Աշխարհաբա՛ր դարձրու`
ա) խնդրէ- խնդրում էհայցէ- աղաչում էգտանէ- գտնում է բառերը
բ) բացցի նմա արտահայտությունը։ Բացվում են նրա համար
Հատվածն աշխարհաբա՛ր դարձրու։
Այս հատվածի ո՞ր մասը կառանձնացնես որպես ասույթ:

Որոնողը կգտնի:

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s